CODI ÈTIC DE GUANYANT TORRENT APROVAT PER L’ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 10 DE GENER DE 2015

Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones integrants de la Plataforma Electoral Guanyant Torrent hauran de complir, tant en l’àmbit intern de la plataforma com en l’exercici de les funcions pròpies dels càrrecs públics (càrrecs electes, de lliure designació i gerencials), tant a l’Ajuntament de Torrent com a altres entitats on l’Ajuntament tinga participació, per tal d’assegurar una gestió política honesta, transparent i facilitadora de la participació ciutadana en les decisions sobre els assumptes públics. Pretén ser, d’aquesta forma, un pas endavant cap a la necessària revolució democràtica que tant necessita la nostra societat.

En el document es plantegen també diversos compromisos i mesures que assumeix la Plataforma amb l’objectiu de garantir que tota persona puga dedicar el temps necessari a la gestió política i a les funcions públiques i al mateix temps, acabar amb els privilegis dels que durant anys, han gaudit bona part de la classe política i que han provocat el seu greu allunyament dels interessos de la ciutadania.

Aquest codi ètic és un document de principis, flexible, dinàmic i concís, que haurà de concretar-se en un reglament operatiu.

La confiança i el compromís que la Plataforma manté amb les persones que l’integren no evita que s’haja de posar per escrit i exposar públicament aquest codi ètic i el subsegüent reglament per a la supervisió i control de la ciutadania sobre els càrrecs de responsabilitat pública en el compliment de la seua tasca.

Les persones que ocupen càrrecs públics sota el mandat d’aquest codi d’ètica política, es comprometen també a impulsar els instruments i mecanismes legals necessaris perquè aquests principis ètics esdevinguen norma obligatòria per a l’Administració Municipal en el seu conjunt.

Així, les persones integrants de la Plataforma Electoral Guanyant Torrent es comprometen a:

Complir, i en el seu cas fer complir, la Declaració Universal dels Drets Humans.

2.1. Ser transparent en la seua gestió, publicant desagregats totes les dades referents als ingressos i despeses, que gestionarà mitjançant cooperatives de crèdit.

2.2. Posar límit màxim a les donacions privades.

2.3. La renúncia als crèdits bancaris, així com a les donacions de particulars que puguen coartar la independència política de la Plataforma.

2.4. Apostar per una despesa en campanyes electorals clarament austera.

2.5. Fomentar el micromecenatge finalista, és a dir, el xicotet mecenatge adreçat a accions i necessitats concretes.

2.6. No utilitzar fundacions o altres entitats jurídiques per a finançar-se amb recursos i mecanismes poc transparents i/o amb objectius diferents als de la Plataforma. Fer renúncia expressa a utilitzar les administracions públiques amb finalitats partidistes.

2.7. Fer un ús del finançament coherent amb aquest codi ètic i els seus valors, realitzant aportacions puntuals i finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu, sense generar, però, dependències o clientelismes.

eo.

a) Referent a la democratització de la representació política, la fiscalització i la rendició de comptes.

3.a.1. Defensar allò establert al programa polític de la candidatura i actuar com a representants, obligats a seguir les decisions preses pels mecanismes democràtics i oberts a tota la població que fixe la candidatura, promovent la corresponsabilitat política de la ciutadania.

3.a.2. Fer públiques les agendes, per tal de fer visible les reunions, els temes que es tracten i els ordres de treball i les actes de les reunions.

3.a.3. Facilitar tots els ingressos, bens i rendiments patrimonials, així com aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes d’interessos i per a l’elaboració d’auditories ciutadanes. Aquest compromís s’estendrà als 3 anys següents a l’eixida de la funció pública.

3.a.4. Fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació i gerencials.

3.a.5. Retre comptes de les seues actuacions davant la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis i oberts a totes les persones, d’àmbit sectorial o de zona (ciutat, barri o districte). La informació es presentarà sempre en un format “open data” que permeta treballar-la.

3.a.6. Acceptar la censura (i revocació en el seu cas) de regidores o regidors i càrrecs de lliure designació, per gestió dolenta o per incompliment flagrant i no justificat del programa. Perquè això siga possible, s’establiran els mecanismes de garantia i avaluació de la gestió de les persones amb càrrecs públics de la Plataforma, i la ciutadania tindrà el dret a participar activament en el control i seguiment de la tasca dels càrrecs públics per tal de garantir una correcta i honesta aplicació d’aquest principi.

3.a.7. No accedir, durant un període mínim de 5 anys, a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades, supervisades o que hagen estat beneficiàries d’un contracte municipal, dins de l’àmbit o el sector on ha desenvolupat la seua funció representativa. En cap cas s’ocuparan càrrecs en els consells d’administració d’aquestes.

3.a.8. Mantindre un contacte habitual amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, garantir l’espai necessari en les seues agendes per atendre’ls i donar respostes a les seues propostes, i tenir present, a l’hora de prendre decisions, els informes de les persones de l’Administració que treballen amb aquests col·lectius.

3.a.9. Fomentar la participació directa de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la Plataforma sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic en la ciutat, districtes o barris, tenint en compte els principis de subsidiarietat i solidaritat. Totes les persones que ocupen càrrecs públics es comprometen a impulsar i donar suport a totes les iniciatives ciutadanes proposades mitjançant el marc legal vigent.

b) Referent a la professionalització de la política, la supressió de privilegis i les mesures contra la corrupció:

3.b.1. Renunciar i denunciar aquells que accepten regals i privilegis que se’ls puguen oferir per la seua condició de càrrec públic que puguen significar un tracte de favor.

3.b.2. No duplicar càrrecs en les institucions, llevat d’aquells vinculats a la seua condició de regidora o regidor, i en aquest cas no duplicar sous sempre que el seu exercici no augmente el temps de dedicació requerit.

3.b.3. No cobrar remuneracions extres al càrrec per assistència a reunions, excepte les dietes d’allotjament i alimentació, si s’escau. Combatre qualsevol senyal de corrupció que puga produir-se.

3.b.4. Establir un sou màxim de 2.000 euros com a salari net mensual. S’entén que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per tal d’exercir les responsabilitats i funcions que suposen el càrrec assolit. El sou serà variable també en funció de les responsabilitats.

3.b.5. Limitar el mandat a dues legislatures consecutives, excepcionalment prorrogable a un mandat més sempre que siga com a resultat d’un procés de discussió i validació ciutadana.

3.b.6. Compromís de renúncia o cessament de forma immediata de tots els càrrecs davant la imputació per la judicatura, de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics, bé siguen tots aquestos tipus penals per interès propi o per a afavorir a terceres persones i no a l’interès general. Així com també en casos d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els Drets Humans o els drets de les persones treballadores.

3.b.7. Fer un bon intercanvi d’informació seguit un protocol acordat pel marc de la candidatura.

4.1. Facilitar la conciliació entre la vida laboral i la política, establint mecanismes de suport als càrrecs públics durant la seua reincorporació al mon laboral en cas de no trobar treball.

4.2. Desenvolupar mecanismes per a la conciliació entre la vida familiar i política.

Sancions
El reglament que regule el Codi Ètic hauria d’incorporar mecanismes per a vetllar per la correcta implementació d’aquest codi ètic i especificar els canals de modificació del mateix.

Finançament
Resta pendent d’incorporar en el Codi Ètic l’ús que es farà del finançament a que tindrà dret la Plataforma quan assolisca representació pública, tant en forma de subvencions pels vots obtinguts com per la part de salari dels càrrecs públics de la mateixa que sobrepasse el límit establert en el Codi Ètic vigent.

Consultes
Resta pendent identificar els elements que hauran de portar-se a consulta ciutadana de forma directa i vinculant.

Torrent, 10 de gener de 2015