1 La Plataforma Ciutadana de Torrent defensa, per damunt de qualsevol consideració, el dret de la persona a intervenir en la presa de decisions a nivell local, comarcal , autonòmic i estatal.

2 La Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i diverses recomanacions del Consell d’Europa constitueixen el marc en què es basa la participació ciutadana.

3 La Plataforma es partidària i defensora de la democràcia directa, participativa i amb processos assemblearis nets i transparents.

4 La potenciació del moviment associatiu, com a eina de treball bàsic, constitueix un estri important per tal de fer possible aquesta participació directa.

5 La Plataforma cerca fer de pont entre la ciutadania i la gestió municipal, mitjançant una informació rigorosa sobre els pressupostos, els plans urbanístics, les obres, els serveis, el foment de la vida associativa, les ordenances fiscals, els programes culturals, socials o de salut i d’altres.

6 La consulta popular formarà part de la pràctica política en tots aquells assumptes de la competència municipal i de caràcter local, comarcal o autonòmic, que siguen d’especial rellevància i que afecten a la vida, relacions o desenvolupament de la vila.

7 La Plataforma cerca l’honestedat dels governants. S’ha de posar fi a l’acumulació de càrrecs, limitar sous i mandats i establir mecanismes efectius de control dels responsables públics.

8 Volem una ciutat amb treball per tothom, sense desnonaments ni malnutrició, on la gent no es veja obligada a patir pujades abusives i regulars de taxes i serveis. Exigim el dret de tothom a una ocupació digna o salari social, a l’habitatge, a l’educació, a la sanitat, etc, sense privilegis.

9 Ens cal un Torrent acollidor, solidari, amant del patrimoni que li és propi i disposat a  plantar cara als grups financers que el tenallen.

10 Aspirem a construir una candidatura de confluència amb vocació guanyadora. Una candidatura engrescadora i transformadora de les institucions en benefici de la gent.